söndag 9 december 2018

Osynligt blir synligt

Jag har varit med under några av samtalen med föräldrar vars barn stöds till skola av NIHEP och holländska SKKB. Problemet är att barnen inte kommer till skolan. Det är oerhört svårt att bryta tankemönster bland många som lever i fattigdom och att få dem att förstå vikten av utbildning, att deras barn får en chans till ett bättre liv. 

Det positiva som händer under samtalen är att de blir synliga och uppmärksammade. Deras situation blir synlig även för dem själva och manar till nya tankar. Kajuna, som för samtalen, leder dem genom frågor att inse vikten av utbildning. Han kritiserar inte, fördömer inte.
En av mammorna har det mycket svårt ekonomiskt och för några månader sedan upptäckte NIHEP vid hembesök att det minsta barnet på 1 år var kraftigt undernärt och behövde akut vård. Mamman och barnet kopplades sedan till ett program på Forever Angels baby home för näringstillskott och för kunskap om billig näringsriktig kost. Nu mår de bra. Hon lovade under samtalet att skicka sin äldsta flicka till skolan härefter.

På bilden nedan "Toni" som miste sina föräldrar i aids när han var två år. Han har växt upp med sin mormor som nu har sviktande hälsa.  Hon kom till kontoret häromdagen och uttryckte oro för Toni. Han går hemifrån på morgonen med skolväska och skoluniform men går inte till skolan. Han lyssnar inte på henne. Men den här dagen är han i skolan och Kajuna skickar efter honom för att få en uppfattning om pojken och berätta om varför det är viktigt med skola. Här skriver Toni sitt namn och lite om sig själv. Mormor kallar han för mamma.

Igen inser jag hur viktiga NIHEP är för dessa människor som lever mitt  i samhället men ändå på utsidan. 


måndag 3 december 2018

HIV danger zones

In Tanzania an alarming number of 72 girls/per day get infected by HIV (Source: Ministry of Work Youth and Employment). There are 25 regions in Tanzania and Mwanza is classified as 4 according to rates of infection. The classes go from 0-11 with 1 as the highest rate. This means Mwanza is a high risk region.
Girls in high risk are those who have dropped out from school, adolecsents, who are doing labor work; in general girls living in poor and marginalized conditions.

That is why it is so important to catch these girls and to empower them through awareness sessions combined with creative and physical activities.

Through the football sessions NIHEP has noticed girls/young women with leader skills and they will be trained to become responsible for their own groups under supervision of NIHEP staff. It is like rings on water and an effective way to spread awareness and knowledge.

Another way of reducing risks are giving the girls alternatives to secondary school, which is affordable vocational training.


Picture of the football team with their coach Muita, Getu and me. The footballs and the fee for the coach is funded from Finland


måndag 12 november 2018

Utmaningar och lösningar


Måndagsmötet har hållits i vanlig ordning och diskussioner var långa och givande. Första ämnet var Tusome-programmet där Gethu har träffat lärare och socialarbetare och på fredag kallade hon de föräldrar till möte vars barn varit frånvarande från programmet eller inte går framåt som väntat. Nio föräldrar kom, vilket var över förväntan.

Från måndagens möte, fr.v Gethu, Amalath och Kajuna                                       Foto: Lena Johansson

Sammanfattning av mötet i form av problem och lösningar:

  • Socialarbetarna i Lwanhima Ward har fått skolning av NIHEP men många är ännu oklara med sin roll och rapporterar inte alltid missförhållanden. Barnen får inte den uppmärksamhet och basvård de behöver i alla familjer och i vissa fall förekommer fysisk bestraffning. Socioekonomiska situationen i familjerna är i många fall svår med undernäring, inga sovunderlag, än mindre kuddar, sängkläder eller myggnät.

ð  ytterligare skolning hålls om vikten av att rapportera och om socialarbetarens roll

  • Föräldrarna behöver få möjlighet att lära sig läsa och skriva för att kunna stöda barnen och skolan kan ge utrymme för detta

ð  finansiering för lärare och programplanering

  • Föräldrarna behöver stärkas i sin föräldraroll

ð  för det ska nu planeras en testgrupp där man samtalar om barnen och deras behov med en NIHEP representant med från start och en förälder som blir ansvarig och sammankallare. 

ð  fortsatta samtal med föräldrarna där man frågar upp deras bakgrund och deras tankar om barnen och skola. Parallellt förs samtal med lärarna.

Amalath skulle på onsdag haft en session med gruppen skolflickor i Wasiliana men skolan meddelade att flickorna har stödundervisning inför slutproven och inte kan närvara. Beslöts att ha ett avbrott i sessionerna nu på grund av att slutprov hålls i november och från december fram till mitten av januari är det lov.

ð  Under tiden förbereds vårterminens fortsättning på teman säkerhet och på preventiv-rådgivning och rättigheter; föreläsare söks inom respektive område och skriftligt material skaffas.

Sessionerna med flickor som droppat av skolan fortsätter varje fredag och ny fotboll av god kvalitet införskaffas om vi lyckas få medel.
Biblioteket ska vara klart före utgången av november. Ännu har jag inte varit ut till Rwanhima men på onsdag blir det av. Ett besök till Sahwa skola innebär en 20 min daladala ride  (lokal minibuss) och i Buhongwa byte till tuktuk  15 min till Sahwa centrum.

På bilden en typisk "by the road" bild med daladalas, bodaboda (motorcykeltaxi) och mkokoteni (kärror för transport av varor) Bilden lånad från Tereses och Josefines blogg, som var volontärer  för NIHEP 2016  http://tereseochjosefine.blogspot.com/2016/ 


onsdag 7 november 2018

Var står vi? Hur går vi vidare?


 Jag är nu i Mwanza för 1,5 månader i egenskap av Mwembes ordförande och koordinator för Mwanza Street Project. Obs! Som frivillig och utan betalning! Jag kommer att göra regelbundna uppdateringar på bloggen för att våra sponsorer och supportrar kan få en bild av aktiviteterna, hur arbetet görs och var vi står idag. NIHEPs personal är Getruda Edwards, socialarbetare i fält, Amalath Ismail, programansvarig socialarbetare, en bokförare som jobbar några timmar i veckan och förstås Onesmo Kajuna, verksamhetsledare. 
 Amalath och Getu i NIHEPs kontor. Bilden från tidigare i år.  


Under min vistelse ska vi göra en screening över vilka är våra nästa steg och vilka resurser behöver vi framledes, både personliga resurser och finansiella; vi behöver en klar, gemensam verksamhetsplan och budget. 

NHEP är med i många lokala nätverk för socialt arbete och barnskydd. Ett av nätverken är Community Participatory (COP) som jobbar med metoder för inkludering och samhällsengagemang. NIHEP är också med i Nutrition Councelling Committee som är statligt. De jobbar med kapacitetsbyggande, upplysning och hur närsamhället kan investera och jobba för att öka medvetenheten om och för tillgång till näringsrik kost. En aktivitet som kommittén ska satsa på är hemträdgårdar och hemodling. Kajuna har informerat om permakultur och dess fördelar i kommittén vilket har väckt ett intresse. Det blir en av våra framtidssatsningar, via hemträdgårdar, via odling i skolor för deras behov.
Kajuna och Getu på hembesök i Lwanhima 

Tusome-programmet, nytillskott vad gäller aktiviteter, kommer att pågå till utgången av mars (6 månader). Det är för de elever i standard 2 (åk 2) som inte kan läsa eller skriva. Månatlig uppföljning görs och det har konstaterats att en del inte går framåt som väntat. Getu kommer denna vecka att göra uppföljning med ansvariga lärare om närvaro och framsteg. De som varit mer än tre gånger frånvarande senaste veckor rapporteras till lokala socialarbetaren och hon kontaktar familjen för att ta reda på orsaker till frånvaron.  Sedan rapporterar socialarbetaren till NIHEP.

Fattigdom och utsatthet är något som går vidare från generation till generation och det gäller att bryta den cykeln. Om föräldrarna inte stöder sina barn till utbildning, om de inte skickar barnen till skolan för Tusome då måste någon gripa in och upplysa föräldrarna och motivera barnen. Ofta kan inte föräldrarna heller läsa eller skriva. Vissa har telefoner, vissa inte och att då meddela sig till lärarna är inte heller lätt.

Vid hembesöken har noterats flera fall av undernäring och Kajuna säger att de räddat liv i vissa fall. Hembesök är ett tidskrävande arbete och igår sades det också att bara ett hembesök per dag rekommenderas för det tar en enorm energi och koncentration av de som jobbar och de ska även journalföras.

Jag berättade i mötet om vilka stödsummor vi rör oss med och hur vi jobbar i Mwembe. Vi har 2017 haft intäkter på 3 400 € i jämförelse med våra inledande år då omsättningen var 8-10 000 €. NIHEPs månatliga kostnader uppgår till 780 €. Som exempel på utgiftsposter är hyra 40 €/månad, lön till Kajuna 250 €, lön till socialarbetare 150 € och fältarbetare 100 € men där ingår även transportkostnader, materialkostnader, hembesök, föräldrastöd och övrig administration.

Jag insåg i går hur oerhört stort arbete NIHEP gör och med vilket engagemang, samt att de fått ytterligare struktur på arbetet. Jag insåg också att vi i Mwembe inte kan ge upp vårt stöd. Detta år har NIHEP haft projektpengar och kunnat jobba med säkrare ekonomi och haft full sysselsättning men nu är det projektet över. I korthet, vad vi i Mwembe måste fokusera på är att öka intäkterna, utöka antalet månatliga sponsorer och söka projektbidrag. Det är förutsättningen för att vi ska kunna fortsätta vårt angelägna arbete! We will do it!

Denna vecka gör Getu en uppföljning av Tusome och Amalath ska ha en session med Wasiliana flickgrupp där de ska följa upp deras framtidsplaner och drömmar, hur de ska nå dit och vad som krävs. Flickorna har fått information om de många alternativ som finns utöver de som de traditionellt känner till och nu är det större variation i framtidsvalen. Andra temat är säkerhet och hur de kommunicerar otrygghet, vem de ska kontakta vid vilka tillfällen. Nästa steg är att hitta lämplig representant för polisen som kan ge information.    


Sådana kan vyerna vara under out-of-office-work-hours 😉  och på fritiden! Mwanza är väl värt ett besök. Fick höra att en krokodil synts på stranden tidigare under dagen.
Färska bilder utlovas till nästa blogg och mer aktuell rapportering.
Vi hörs!
Baadaye
Lena   fredag 10 augusti 2018

Genom samarbete mot hållbara lösningarUnder arbetet med de 40 barn som NIHEP och SKKB (Netherländerna) stöder i Sahwa Primary School framkom tidigare i år att skolans vattentankar var sönder och det fanns inte medel att reparera dem. Fler än 1650 elever och 32 lärare hade inte tillgång till vatten under skoltid. En av NIHEPs volontärer från Finland, Anni Pihlaja, startade en insamling vi crowdfunding* och en av tankarna kunde fixas redan efter några dagar. Skoleleverna och lärarna fick tillgång till rent dricksvatten och handhygien.


Nu repareras även förskolans vattentank med hjälp av medel från Friends of Kenya och Asegelile Investment Ltd. För att skydda vattentankarna och skolans fastigheter och i samråd med ansvariga för skolsektorn har ett staket byggts med Mwembes stöd.

*Crowdfunding är insamling via nätet för ett specifikt ändamål och uppskattat belopp. Det finns olika sajter för detta och just denna insamling gjordes via GoFundMe.

Originaltexten som är skriven av våra finländska studerande som just nu gör sin praktik med NIHEP hittar du på  www.nihekimapekee.blogspot.com 

Texten är ett översatt sammandrag av nuvarande studerande som