söndag 13 januari 2013

Familjestöd/Family support

Fattigdom är orsak till att barnen inte går i skola
Föräldrarna till de barn vi stöder till skola har blivit indelade i små grupper där deltagarna kan stöda varandra. De har själva kommit upp med idéer hur de kan öka sina inkomster och lösa andra eventuella problem i familjen. Avsikten är nu att understöda dem med lån. Genom rådgivning och handledning ska de finna sina egna vägar till att klara sin försörjning och till bättre levnadsförhållanden. De materiella behoven är många. Många sover på mattor i avsaknad av sängar, och ofta pga utrymmesbrist, några barn sover hos grannar eller släktingar. I några familjer får man alla dar inte ihop pengar till mat. Dessa levnadsvillkor leder också till hälsoproblem.

Utbildning är vår första prioritet men vi behöver även stöda familjerna för en långsiktig lösning. Målet är att de ska bli självförsörjande och i framtiden även vara mentorer för nya familjer.
Summorna som familjerna behöver varierar från 25-250 euro. Pengarna ges som lån, med minimal ränta, och betalas tillbaka inom 4-5 månader beroende på kapacitet och belop.

Bilden: Pamela, lärare och volontär med en grupp föräldrar 

Due to poverty the children are not attending school
The parents to the vulnerable children are dividied into small groups where they themselves come up with ideas how they can generate their own income and solve other eventual problems in the family. The intention is to support them with loans.Through councelling and guiding they should find ways to be selfsustainable and to better living conditions. The material needs are many. Some of the children lives at their neighbours or with relatives because of too small space in the house. Most sleep on mats, some families also lack food. These living conditions also lead to health problems.

Education is our first priority but we will now also start to provide the families with support to improve their income. The aim is that they are becoming self sustainable and in the future they can mentor new families.

The amounts asked for range from 25 - 250 euro. These amounts will be given as loans with a minimal interest and paid back in 4-5 month depending on capacity and amount. 

Picture: One of the parent support groups

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar